Transa 1
 Home 

Úvod (Home) Preshranicní výlety Transa 1 Transa 2 Transa 3 Transa 4 Informace

Mapa cest 

(kliknutím zvětšit obrázek)

Trasa 1: Okolo Božího Daru a Breitenbrunnu

 

Další trasy

Transa 2: Okolo Johanngeorgenstadtu a Horní Blatné

Transa 3: Okolo Johanngeorgenstadtu a Přebuzi

Transa 4: Okolo Bublavy a Jelení

 

 

Délka trasy / průběh

38 Počet kilometrů / Neues Haus blízko státní hranice – Rittersgrün – Breitenbrunn – Halbe Meile – hraniční přechod Mílov – Háje – Rýžovna – Božídarské rašeliniště – Neues Haus

Popis trasy

 

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

   

Cestu zahájíme na parkovišti u Neues Haus a pojedeme po vodorovnou červenou čárou značené cyklostezce, která vede převážně smrčinami směrem dolů do Rittersgrünu. Asi po sedmi kilometrech odbočíme na vodorovnou zelenou značku. Zde v chráněném přírodním území a oblasti FFH „Zweibach“ (zajímavé místo č. 1) nás čekají působivé bučiny (obr. 1), které zvou ke krátkému zastavení. Dojedeme pak do atraktivní obce Rittersgrün (obr. 2) s rozptýlenou zástavbou a pojedeme krátce po hlavní ulici, kterou brzy opustíme odbočkou doleva na silnici směrem na Breitenbrunn. Zdolání strmého svahu bude odměněno překrásnými výhledy na Rittersgrün. Další zastávkou je Breitenbrunn (obr. 3). Již po několika metrech odbočíme doleva na Jáchymovskou ulici / Joachimsthaler Straße (modrá vodorovná značka), kde se nabízejí další výhledy (obr. 4) na západní Krušné hory s Auersbergem. Po chvilce jízdy smrčinami přijedeme k plošné přírodní památce „Himmelwiese“ a k hraničnímu přechodu. Nejprve ale ještě uděláme odbočku na německou stranu k vyklučené ploše Halbe Meile (obr. 5), kde v oblasti FFH „Louky kolem Halbmeilu a Breitenbrunnu“ (zajímavé místo č. 2) můžeme shlédnout výsledky přeshraničního projektu péče o krajinu (viz exkurz). Poté pokračujeme zpět k hranici a dále na českém území, kde ještě jednou získáme dojmy z Halbmeilských luk a z míst (obr. 6), kde se dříve nacházela osada Mílov. Oblast po levé straně přísluší k Přírodnímu parku Zlatý kopec (zajímavé místo č. 3) a my se nyní nacházíme přímo v oblasti FFH „Krušnohorské plató“ (zajímavé místo č. 2, trasa 2), kterou do konce cesty již neopustíme. Pojedeme dále rovně po cyklostezce lesem, až po třech kilometrech odbočíme doprava na cyklostezku směr Potůčky. Po nějaké době dorazíme na otevřené prostranství bývalé osady Háje (obr. 7), dříve největší obce při říčce Černé. Zde zůstaneme při levé straně a po cestě vedoucí lesem dojedeme za malou chvíli na rozsáhlé otevřené plochy v okolí Rýžovny (obr. 8) s roztroušenými domy a kulturní památkou Blatenským příkopem (zajímavé místo č. 4). Zde můžeme vidět poměrně početná stáda skotu, která spásají louky. Na křižovatce pokračujeme rovně. Brzy uvidíme vpravo u skupinky stromů kříž, který má připomínat kostel v obci (obr. 9). Na sedle začíná vpravo cenné chráněné přírodní území „Rýžovna“ (zajímavé místo č. 5). Krátce za dvěmi rozpadlými staveními odbočíme doleva na cestu značenou červenou vodorovnou čarou, po které pojedeme až do konce trasy (obr. 10). Zakrátko mineme Mrtvý rybník, který byl zřízen pro přilehlá důlní díla a který nás láká k odpočinku. Rybník je součástí velmi zajímavé Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (zajímavé místo č. 6) s jedním z nejvýznamnějších rašelinišť v Krušných horách. Mineme Božídarský špičák a zvolíme silnici směr Boží Dar, na které zůstaneme stále vpravo (obr. 12). V dáli uvidíme ono krásné městečko. Dříve než obcí projedeme a tím dosáhneme výchozího bodu naší trasy, navštívíme zajímavou naučnou stezku „Božídarské rašeliniště“ (délka 3 km, 12 zastávek s tabulemi, obr. 11), která se nachází v blízkosti naší trasy.

 

obr.

 

obr. 6

 

obr. 7

 

obr. 8

 

obr. 9

 

obr. 10

 

 

obr. 11

 

 

obr. 12

 

 

 

Zajímavá místa

 

zajímavé místo č. 1

 

 
1 Oblast FFH „Zweibach“

Jedná se o zalesněnou stráň potočního údolí v masivu Fichtelbergu o velikosti 106 hektarů, která je porostlá přirozenými horskými lesy. Zde získáme představu o tom, jak by vypadaly Krušné hory bez zásahů člověka. Velké části našeho regionu by totiž byly porostlé bučinami, podobně jak je tomu v chráněné přírodní oblasti „Zweibach“. Bohužel nalézáme takové lesy u nás velmi zřídka, dominují smrkové monokultury.

 

 

zajímavé místo č. 2

 

2 Oblast FFH „Louky okolo Halbmeilu a Breitenbrunnu“

Touto oblastí o rozloze 82 hektarů jsou chráněna pásma otevřené krajiny hřebenových poloh s horskými loukami, smilkovými loukami a přechodnými rašeliništi v několika komplexech kolem Breitbrunnu. Jeden z komplexů, Halbmeilské louky, leží přímo u státní hranice a je působivým příkladem toho, že rostliny a živočichové žádné takové hranice neznají. Zároveň dokládá, že pokud chceme takové hodnotné přírodní území (viz exkurz) zachovat, je hranice přesahující ochrana přírody nutná a možná (viz exkurz).  

 

zajímavé místo č. 3

 

3 Přírodní park Zlatý kopec

Přírodní park o rozloze 1700 hektarů na Krušnohorském plató se nalézá asi 5 km severozápadně od Božího Daru přímo na hranici s Německem. Jeho území je převážně zalesněné. Horský Zlatý potok protékající obcí Zlatý Kopec odvádí vodu z holoroviny Krušných hor hlubokým zalesněným údolím na sever do Saska. Na příkrých svazích rostou rozsáhlé a relativně nepoškozené smrkové lesy s fragmenty horských bučin. V okolí jediné vesnice Zlatý Kopec se ještě zachovaly krásné horské louky.  

 

zajímavé místo č. 4

 

4 Kulturní památka „Blatenský příkop“

Blatenský příkop je historický vodní kanál zřízený roku 1540 těžařskými společnostmi důlního revíru Horní Blatná a Boží Dar (délka cca 20 km). Přivádí vodu z říčky Černá k důlním provozům v Horní Blatné a byl druhou největší vodohospodářskou stavbou 16. století. Dnes je kulturní památkou a je v rámci programu Revitalizace říčních systémů postupně obnovován.

 

 

zajímavé místo č. 5

 

5 Chráněné přírodní území Rýžovna

V rezervaci o rozloze 20 hektarů se nachází zbytek přírodní horské bučiny, který je, vzhledem k nadmořské výšce okolo 1000 m, ve své struktuře i druhovém zastoupení mimořádně dobře zachován. Na bučinu navazují horské smrčiny s bohatým bylinným podrostem. Oblast zahrnuje několik dalších typů ekosystémů FFH, jako například pramenné nivy, horské louky, smilkové louky a suchá evropská vřesoviště. Cílem ochrany je zachování čedičových stěn s jejich druhově a strukturálně bohatými biocenózami, především s populacemi ohrožených a přísně chráněných rostlinných a živočišných druhů. Oblastí prochází rozvodí mezi povodím Ohře, jejíž přítok Bystřice odvádí vodu z jižní části, a povodím Zwickauer Mulde, do které se vlévá říčka Černá odvádějící vodu ze severního svahu.  

 

zajímavé místo č. 6

 

6 Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště

Na území o rozloze 930 hektarů převažují v jeho zalesněných částech přírodní montánní smrčiny a různé rašeliništní lesy. Na svazích Špičáku rostou residuální společenstva horských bučin. Velké úseky lesa jsou silně poškozeny imisním zatížením, větrnými škodami a částečně nevhodnou dřevinnou skladbou lesa.

V nezalesněné oblasti je charakteristické plošné rozšíření společenstev vrchovištních rašelinišť s převážně nízkými keři. Na území se vyskytují jezerní pánvičky v různých fázích zazemňování a zarůstání, i různé druhy mechů a rašeliníků subalpinského a tundrovitého charakteru. Tato oblast patří k nejstudenějším a nejvlhčím v Čechách. Proto zde nepřekvapují nálezy chladnomilných residuí horských oblastí, jako například bříza zakrslá, kyhanka sivolistá a hořeček močálový. Rovněž  zastoupeny jsou cenné horské louky, smilkové louky a suchá evropská vřesoviště.

 

exkurz

 

 

Přeshraniční péče o krajinu

  Odlehlá poloha a drsné klima dovolily pouze extenzivní využití vymýcené plochy o velikosti cca. 60 hektarů nazvané „Halbmeile“. Tím vzniklo velmi cenné, rozmanité území, které je součástí evropského systému rezervací NATURA 2000, s různými druhy biotopů evropského významu a s mnoha ohroženými druhy rostlin a zvířat. Pokles extenzivního využití zejména v české části vedl ke zhoršení stavu plochy a byl důvodem vzniku tohoto společného projektu pod vedením Spolku pro péči o krajinu „Westerzgebirge“ („Západní Krušnohoří“). Projekt je finančně podporován českým státem, svobodným státem Sasko a od roku 2005 Fondem na ochranu přírody Saské zemské nadace pro přírodu a životní prostředí. Od roku 1995 je celá „Halbmeile“ opět ošetřována a využívána.

To mělo velmi pozitivní vliv, přesvědčte se sami. Zvlášť působivou potěchou oka jsou horské louky, kde se na začátku léta rozvinou květy v celé své nádheře, nejen k radosti lidí, ale i k radosti mnohých zvířat. Zvlášť cenná z hlediska ochrany přírody jsou rašeliniště, protože rašeliniště patří ve střední Evropě k posledním přírodě blízkým biotopům.

Německá a česká část tvoří jednotný přírodní prostor a jako takový by měly být zachovány – zvířata a rostliny neznají hranice!