Úvod (Home)
 Home 

Úvod (Home) Preshranicní výlety Transa 1 Transa 2 Transa 3 Transa 4 Informace

Přeshraniční výlety NATURA 2000
České a saské západní Krušnohoří jako část evropského přírodního dědictví
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod

Těší nás, že Vám zhruba dva roky po vydání brožury „Výlety NATURA 2000 v západním Krušnohoří“, s kterou jsme podnikli osm turistických výletů saskou částí západního Krušnohoří, můžeme nabídnout další brožuru k poznání evropského systému rezervací. Dnes jsme ještě „evropštější“ a mobilnější, pojedeme na kolech k našim sousedům, kteří teď již také patří do EU. Na čtyřech cyklistických trasách českým a saským západním Krušnohořím se seznámíme s lokalitami FFH a ptačími rezervacemi, které jsou součástí velmi půvabné krajiny na obou stranách hranice. V případě nezbytných vysvětlení se nelze zcela vyhnout určitému překrývání s první brožurou. Snažili jsme se, aby bylo co nejmenší.

Jde tedy opět o systém rezervací Evropské unie, který bychom Vám touto brožurou rádi trochu přiblížili, a to na příkladu typické německé hercynské krajiny, západního Krušnohoří. Můžete si tento region prohlédnout takřka z „evropského zorného úhlu“. Samozřejmě Vás povedeme spíše „hezkými oblastmi“, protože krása krajiny často úzce souvisí s druhovou rozmanitostí a vysokou hodnotou z hlediska ochrany přírody. Rychle však také zjistíte, že neprojíždíte nenarušeným prostředím. Jako v mnoha regionech Evropy najdeme mnohá ohrožení a lecjakou poskvrnu na kraji cesty nebo alespoň na dohled, a ani to nechceme ignorovat.

Projekt „Přeshraniční výlety NATURA 2000 v českém a saském západním Krušnohoří“ byl opět umožněn díky finanční podpoře Fondu na ochranu přírody Saské zemské nadace Příroda a životní prostředí, které bychom na tomto místě rádi srdečně poděkovali. Kromě této brožury vznikl i leták, a internetová stránka natura2000-touren.de byla přizpůsobena přeshraničnímu hledisku.

Přejeme Vám hodně radosti při poznávání horního západního Krušnohoří a jeho významu pro evropskou ochranu přírody. Věříme, že v budoucnu ještě účinněji podpoříte nejdůležitější požadavek naší doby – bezpodmínečné odpovědnější zacházení s naším přírodním dědictvím, a to od osobní až po globální úroveň.

 

2 Co je NATURA 2000?

Než se vydáme na výlet, rádi bychom ohledně této evropské ekologické sítě vysvětlili několik odborných skutečností z ochrany přírody. Toto vysvětlení je nezbytné pro „evropský pohled“ na Vašich cyklistických výletech, který bychom Vám chtěli nabídnout.

Členské státy Evropské unie disponují nesmírně bohatým přírodním dědictvím. Už jen v 15 státech „staré Evropy“ existuje několik tisíc druhů biotopů, v nichž žije mimo jiné 150 druhů savců, 520 druhů ptáků, 10.000 druhů rostlin a více než 100.000 druhů bezobratlých. Tato bilance se opět významně zvýšila vstupem dalších 10 států v roce 2004, mezi nimi i České republiky. Ale toto bohatství je ohroženo, intenzifikace mnoha lidských činností způsobila v průběhu několika málo desetiletí zničení a rozdrobení resp. narušení mnoha biotopů a tím drastický úbytek velkého počtu druhů, a to i někdejších běžných druhů. Některé druhy jsou nenávratně ztraceny.

Přírodní biotopy a také takzvané „přírodě blízké“ biotopy se staly vzácnými, lze-li ještě vůbec hovořit o přírodních biotopech v přesném slova smyslu. Krajiny, v nichž je podíl takových biotopů ještě relativně vysoký, se dnes často označují jako „kulturní krajiny“. Tím má být vyjádřeno, že jsou sice více či méně silně ovlivněny člověkem, ale přesto ještě v podstatě nenarušené.

Ze strany Evropské unie je vyvíjena snaha vytvořit pod názvem „NATURA 2000“ ekologickou síť vybraných, cenných lokalit za účelem zachování biologické rozmanitosti a typických evropských přírodních a kulturních krajin. K tomu byly vydány dvě směrnice. „Směrnice na ochranu ptactva“ (1979) slouží především k dlouhodobé ochraně a zachování divoce žijících ptáků a jejich biotopů. Zvláštní ochranná opatření platí pro 181 druhů ptáků, které jsou ohroženy v důsledku jejich nízkého stavu, resp. jejich omezeného rozšíření. Ve „směrnici Fauna-Flora-habitát (FFH)“ (1992) bylo označeno 200 zvlášť ohrožených druhů biotopů, okolo 200 druhů zvířat a více než 500 druhů rostlin evropského významu, pro něž členské státy musí vyhlásit rezervace. Zde se jedná o druhy biotopů, jejichž územní rozšíření je velmi malé nebo silně zmenšené (rašeliniště, vřesoviště atd.), resp. o biotopy, které jsou pro šest biogeografických regionů Evropy mimořádně reprezentativní. V uvedených druzích biotopů jsou jak přírodní biotopy, u nichž je žádoucí vývoj z větší části neovlivněný člověkem, tak i přírodě blízké biotopy odkázané na pravidelné, ale extenzívní využití. Pro zvlášť ohrožené (prioritní) biotopy a druhy musí být učiněna zvlášť naléhavá ochranná opatření.

Vyhlášení lokalit FFH je spojeno s určitými požadavky, za jejichž dodržování jsou odpovědné členské státy. Například musí být zamezeno zhoršení stavu lokalit, musí být vypracovány plány obhospodařování, a v případě určitých záměrů musí být provedeny zkoušky únosnosti pro životní prostředí podle směrnice FFH.

Pro ochranu přírody je třeba získat rybáře, lesní hospodáře a zemědělce obhospodařující lokality FFH, kteří se mají stát partnery ochrany přírody. K tomuto účelu jsou k dispozici dotační programy spolufinancované EU. Vyhlašování lokalit FFH může být tedy spojeno i s finančními výhodami pro lidi pracující v regionu.

Pokud se chcete dozvědět více o síti NATURA 2000, odkazujeme na níže uvedenou literaturu.

 

3 Přírodní prostor českých a saských Krušných hor / západního Krušnohoří

Krušné hory tvoří přírodní hranici mezi Saskem a Českou republikou. Jsou 125 km dlouhé a přibližně 35 km široké. Jsou typickým jednostranně ukloněným kerným pohořím, které od hřebenu směrem na sever klesá mírně a směrem na jih strmě. Jejich hřebenová linie probíhá jižně od státních hranic. Nejvyššími horami jsou Klínovec (1244 m) na české straně a Fichtelberg (1214 m) na straně saské. Svému názvu a časnému osídlení od 12. století pohoří vděčí především bohatým ložiskům rud, které zapříčinily také nezvykle husté osídlení.

Na geologické skladbě se podílejí především žula, fylit a svor. Klima hřebenových poloh je drsné, dříve používané označení „Saská Sibiř“ je však hodně přehnané. Množství srážek pohybující se v závislosti na nadmořské výšce mírně pod či nad 1000 mm a roční průměrné teploty okolo 6 stupňů Celsia přesto vedly k typické vegetaci, jejíž hlavním znakem je vysoký podíl lesů. Dominují smrkové monokultury, pouze ve vrcholových polohách se nalézají zbytky přirozených horských smrčin a mezi 500 a 800 m. n. m. na strmých údolních svazích rostou zbytky horských bučin, které by pokrývaly v přirozených podmínkách převážnou část Krušných hor. Za  zmínění stojí cenná krušnohorská rašeliniště vrchovištního typu, nacházející se po obou stranách hranice především v hřebenových oblastech. Zemědělství je na saské straně zastoupeno intenzivním polním i travinným hospodářstvím. S narůstající výškou roste význam travinného hospodářství, které začíná být provozováno extenzivněji. Souvisí to s tím, že ve vyšších polohách se ještě nalézají četné krajinné skvosty, jako jsou horské a smilkové louky, a vzácné pastviny. S narůstající nadmořskou výškou roste i význam péče o krajinu. Přispívá směrodatně k zachování nezalesněné kulturní krajiny a jejich elementů, zejména k uchování a obnově cenných luk a pastvin. Ve vysokých polohách české strany se v posledních letech zvýšil význam spásání travin stády skotu a ovcí, které zajistí smysluplné využití charakteristických, mnoho let nevyužívaných otevřených ploch. Je převážně extenzivního charakteru a provozuje se za účelem zachování krajinného rázu. Na některých místech dochází vlivem vysokého počtu zvířat téměř k intenzivnímu spásání s negativními důsledky pro vegetaci.

4 NATURA 2000 v českém a saském západním Krušnohoří

V saské části Krušných hor se nachází 18 oblastí FFH (Fauna-Flora-Habitat) a jedna ptačí oblast (cca 12 procent plochy) s nejrůznějšími typy biotopů, od lesních, tekoucích a stojatých vod až po cenné krušnohorské rašeliniště a charakteristické horské louky. Obzvláště dobře vybaveno je západní Krušnohoří a hřebenová oblast. Na německé straně je v oblasti s popisovanými trasami jedna ptačí oblast a 8 oblastí FFH (Fauna-Flora-Habitat) s celkovou plochou přibližně 8.000 hektarů.

Dvoudílnou velkoplošnou oblastí FFH „Krušnohorské plató“ o rozloze téměř 12.000 hektarů byla značná část hřebenové oblasti české strany začleněna do evropského ochranného území. K tomu se přidávají další dvě trochu níže položené oblasti FFH o společné rozloze asi 700 hektarů u Rudné a u Vysoké Pece.

Dvě mapy k těmto oblastem na německé a české straně naleznete na poslední stránce obalu, další informace pak v popisech jednotlivých tras. Detailní popisy ke všem oblastem získáte na internetové stránce Saského státního ministerstva životního prostřední a zemědělství (www.umwelt.sachsen.de), případně na internetové stránce Ministerstva životního prostředí České republiky (www.env.cz, www.natura2000.cz).

Na obou stranách hranice lze nalézt velmi cenné biotopy území FFH, od různých typů lesních biotopů, tekoucích a stojatých vod až po cenné krušnohorské rašeliniště a charakteristické horské louky. Více se dozvíte v popisech jednotlivých tras.  

Přeshraniční výlety NATURA 2000

 

Tato brožura vznikla za finanční podpory Fondu ochrany přírody Saské zemské nadace přírody a životního prostředí (Naturschutzfonds der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt) a ve spolupráci s Přírodním parkem Krušné hory / Vogtlandsko (Naturpark Erzgebirge/Vogtland).  

 

Landschaftspflegeverband "Westerzgebirge" e. V.

Fondu ochrany přírody Saské zemské nadace přírody a životního prostředí

Přírodním parkem Krušné hory / Vogtlandsko